top of page

Frågan om stambyte eller stamrenovering är aktuell för många av Sveriges fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Husen börjar bli till åren och lika så stammarna.

Stammar är ett samlingsnamn för samtliga försörjningssystem i husen och där ingår:

 • avlopp

 • kall- och varmvatten

 • ventilation

 • el

 • värme

 • kommunikation

Åtgärderna kan kombineras med renoveringar av befintliga installationer och/eller byte till nya.

Vid byte av försörjningssystem krävs ingrepp i väggar, golv och tak. Detta medför oftast renoveringsåtgärder av både badrum och kök. Vid stambyte ställs man därför inför problemet att samordna installationsbyten och att samtidigt vattensäkra samt tillgänglighetsanpassa badrummen. Åtgärder i badrum innebär att en mängd krav och branschregler skall uppfyllas och samordnas.

Ert renoveringsbehov och ekonomi hänger naturligtvis ihop. Viktigt när ni gör ert val av vilken/vilka renoveringsmetoder ni skall välja är att ni har god kännedom om husets installationer.

Ni kan då planera:

 • vad som skall göras

 • när det skall utföras

 • hur det skall samordnas med hyres- och bostadsrättslagen

 • hur det skall samordnas så att en säker och långsiktig funktion uppnås

Vi hjälper er att ta fram de underlag ni behöver för att kunna ta rätt beslut, både ekonomiskt, drift- och underhållsmässigt.

Vi projekterar, informerar boende, upprättar förfrågningsunderlag, handlar upp entreprenörer och finns även med som projekt- och byggledare under byggskedet.

Vi finns med där ni känner behov av hjälp och support, antingen i delar eller under hela processen från start till slutskede.

Våtrum

Nya våtrum skall utföras av behöriga och utbildade yrkesmän som lämnar en dokumentation. Att denna dokumentation överlämnas till dig när arbetet är slutförts skall du som fastighetsägare alltid kräva av de yrkesmän du anlitar.

Sammanfattningsvis så innebär en renovering av våtrummen att en mängd krav skall uppfyllas och samordnas, om inte olika installationer samordnas med utförandet av våtrummet kan det resultera i att yrkesmännen får skriva att de gör avsteg från ”branschreglerna”. Avstegen resulterar många gånger i att fuktsäkerheten inte kan garanteras. 

Avloppssystem

Livslängden för en avloppsstam bestäms av den invändiga korrosionen eller vilken kvalitet av plast som används. Mycket beror på det som spolas ner i avloppen. I våra kök spolas det ner vatten, fetter, matrester till mer frätande vätskor.

I badrummen är det oftare lite "snällare" vätskor som hamnar i avloppet.

Livslängden är begränsad oavsett om avloppen är av gjutjärn eller plast.

Bedömning av renoveringsbehovet för avloppsstammar är oftast/alltid förknippad med en samlad bedömning av brunnar, vattenlås, övriga installationer och befintliga badrum.

Utförs åtgärder utan samordning ökar risken för läckage eller stopp.

Oavsett förutsättningar så hjälper vi er att klarlägga renoveringsbehovet och lämna förslag på vilka åtgärd som passar huset bäst.

Relining

Relining av avloppsledningar är en välkänd renoveringsmetod. Metoden kan ha stora fördelar beroende på hur förutsättningarna ser ut.

Grundprincipen är att att rören rensas och infodras med nytt material istället för att byta befintliga avloppsrör, stick och brunnar. De renoveras/infodras med en ny beläggning eller strumpa på insidan. 

Att beakta vid val av dessa metoder är att det endast är avloppsrören som blir renoverade. Vatten, värme, ventilation och våtrum åtgärdas ej.

Sammanfattningsvis så innebär en renovering av badrum att en mängd krav skall uppfyllas och samordnas, om inte olika installationer samordnas med utförandet av badrummet kan det resultera i att yrkesmännen får skriva att de gör avsteg från ”branschreglerna”. Avstegen resulterar många gånger i att fuktsäkerheten inte kan garanteras. 

Tappvattensystem

Att renovera ett kök och/eller badrum kostar mycket pengar men att spara in på bytet av rör och golvbrunn är som att binda ris åt sin egen rygg.

Det kan finnas gamla skarvade rör i vägg. Om man rör i dessa ökar risken att det ska börja att läcka. I äldre hus kan kallvattenrören bestå av galvaniserade rör, dessa är mer utsatta för korrision än kopparrör. Risken för vattenläckor i gamla kopplingar och lödfogar är stora. 

Tappvatten kan i många fall förläggas i nya schakt men finns möjlighet byts de många gånger på befintlig plats i samband med byte avlopp eller andra stammar.

Avgörande är, precis som för avloppsrör, att en samlad bedömning utförs och att en renovering skall resultera i en långsiktig och säker helhetslösning.

Att renovera kök och/eller badrum är dyra renoveringar. God planering behövs så att både vatteninstallationer och våtrum blir säkra.  

Förutom vattenledningarnas ålder och kondition så är dimensioneringen av varmvattencirkulationen (VVC) viktig att undersöka. Dåligt fungerande system kan orsaka legionella och olägenheter i form av att det tar lång tid innan varmvatten når fram till tappstället.

Det finns många anledningar till att se över tappvattenrören.

Värmesystem

Vid stambyte finns tillfälle att byta hela eller delar av värmesystemet. De delar av värmesystemet som finns i badrumsgolv och väggar skall kontrolleras och eventuellt åtgärdas eller bytas.

Uppvärmning av hus och tappvarmvatten är en stor utgift.
För att säkerställa komfort hos boende/brukare ligger ofta energiförbrukningen högre än nödvändigt för att kompensera bland annat drag och kallras.

Stamfast projekterar och upphandlar samordnade bygg- och installationsåtgärder som minskar förbrukningen av värme respektive minskar kostnader för värme i fastigheter. Vi utgår från boende/brukarnas behov av komfort, byggteknik, ventilation och värmekällor.

Dialog med boende/brukare samt datoriserad styrning, mätning och uppföljning ger lägre energiförbrukning respektive lägre debitering i kronor. 

Ventilation

”Elda för kråkorna” gör vi fortfarande i bostäder. Frånluftsfläkten på taken suger ut varm luft från lägenheterna. Motsvarande mängd utetempererad luft sugs in genom ventiler i yttervägg eller i fönster. Många stänger ventilen med risk att lukter sugs från intilliggande utrymmen såsom krypgrunder, trapphus eller otäta kanaler från utrymmen där grannen lagar mat.

Ventilationskanalerna behöver rensas, det samlas med åren damm och andra partiklar från luften som cirkulerar i bostaden. Om kanalerna inte rensas regelbundet försämras cirkulationen väsentligt och effektiviteten i värmeanläggningen försämras.

Med jämna mellanrum ska även en certifierad person utföra Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) så att bostäder och lokaler uppfyller statliga regler.

Stamfast projekterar och upphandlar samordnade ventilationsåtgärder ofta tillsammans med värme samt styr- och mätteknik. Idag finns tysta och energisnåla tryckstyrda fläktar med eller utan återvinning. Finns möjlighet bör från- och tilluft med värmeväxlare installeras. Vid stambyte bör förberedelser för tilluft övervägas. Stamfast kan visa på genomförda datoriserade värme- och ventilationsprojekt.

El

I dag är vi beroende av kontinuerlig elförsörjning. Samtidigt orsakar ”elfel” både personskador och egendomsskador. Gamla elinstallationer saknar kapacitet och kan vara farliga.

I samband med stambyte är det tillfälle att byta den så kallade stigaren till ”trefas med jord och nolla”. Alternativt ska rymliga tomrör från källare till varje lägenhet läggas in i stammen. När stigaren byts bör även lägenhetens elcentral (proppskåp) bytas till en säker och modern central med jordfelsbrytare, automatsäkringar och reservplatser.

El i våtrum måste vara personsäker. Ojordad el i lägenheter är ofta lätt att byta till jordad installation. Fler uttag och bättre kapacitet finns oftast med på önskelistan. Vem som ansvarar för olika delar av elinstallationer varierar mellan olika bostadsrättsföreningar. Gäller det privata och kommunala företag så är det byggherren som ansvarar för detta.

Närvarostyrd belysning eller ledbelysning i trapphus och allmänna utrymmen ger bättre trygghet och minskar energiförbrukning.

Gamla tvättmaskiner och torkaggregat förbrukar mycket el för att värma tvättvattnet och därefter torka tvätten. 

Stamfast har erfarenhet av projektering för byte av elinstallationer. Exempelvis vid byte och komplettering el i kombination med stambyte, nya våtrum, trapphusrenovering, nya tvättstugor och markombyggnader.

Data, Tele/TV, Styr och mätteknik

Det finns många hus som har ett telefonjack i hallen och kabeluttag i vardagsrummet. Många tvättstugor och entrédörrar stängs och öppnas med tidur. Vid inkommande värme finns en enkel ”styr- och reglercentral”. På fläktarna sitter strömbrytare eller en enkel tryckstyrning. Alla mätare och tidur måste läsas av manuellt.

Stamfast följer utvecklingen av fastighetsdatorisering.
Vi projekterar och upphandlar:

 • datafibernät

 • styr- och regler av värme och ventilation

 • individuell mätning och övervakning av energi

 • statistikuppföljning

 • passer- bokning- och portelefonsystem

 • närvarostyrd belysning

Stamfast kan visa på genomförda datoriseringar som ger komfortabla, bekväma, trygga och energieffektiva hus att bo och trivas i.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Våra tjänster

Fastighetsutveckling
Information, dialog och beslut
Stambyte / Stamrenovering
Statusbesiktningar
Entreprenadbesiktningar
Skadeutredningar/Tvister
Energiutredningar
Untitled.jpg

 Våtrum 

Block_4,_skada_i_gjutjärn.jpg

 Avlopp 

Relining.png

 Relining 

Våtrum
Relining
Tappvattensyste
Värmesystem
Ventilation
El
Data, Tele/TV, Styr och mätteknik
Avloppssystem
vatten

Tappvatten

Radiator Temperatur Wheel

Värme

Air Vent

Ventilation

Elektriskt arbete

El

Network Hub och kabel

Data, Tele/TV, Styr och mätteknik

Stambyte / Stamrenovering

bottom of page