top of page

Entreprenadbesiktningar

Ni kan beställa besiktning av oss för att få en opartisk bedömning och för att se om entreprenaden är utförd enligt kontraktshandlingar. Vid besiktning upprättas ett utlåtande och anteckningar på de fel och brister som återstår.

Olika typer av entreprenadbesiktningar:

Förbesiktning, FB

Part får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställande. Det kan även vara vissa delar som tas i bruk före färdigställande av hela entreprenaden tex den boende kan börja nyttja sitt nya våtrum. Samtidigt som andra ej har fått sina badrum färdigställda.

 

Slutbesiktning, SB

Slutbesiktning utförs efter att arbetena avslutats. Slutbesiktning är en förutsättning för tex byggfelsförsäkring (kommer troligtvis att tas bort eller förändras), det är först efter att en slutbesiktning utförts som entreprenaden formellt är godkänd. Det är därför viktigt att komma överens om att en slutbesiktning ska utföras. Entreprenören ska underrätta i god tid när arbetena beräknas vara klara så att beställaren kan utse en besiktningsman.

 

Garantibesiktning, GB

Före utgång av den kortaste garantitiden verkställs garantibesiktning, om parterna inte kommit överens om annat.

 

Särskildbesiktning, SÄB

Part har rätt att efter entreprenadtidens utgång påkalla särskildbesiktning avseende:

1. Sådana fel som beställaren har påtalat

2. Entreprenadens status i visst avseende (funktion, prestanda, underhållsnivå mm)

Särskild besiktning verkställs utan dröjsmål efter påkallandet.

 

Efterbesiktning, EB

Part har rätt att påkalla efterbesiktning för att konstatera att noterade fel vid slutbesiktning är avhjälpta. Beställaren får också påkalla efterbesiktning om entreprenören underlåter att avhjälpa felet i rätt tid.

 

Överbesiktning, ÖB

Part har rätt att påkalla överbesiktning av besiktning enligt ovan. Genom överbesiktning prövas de frågor som har föranlett denna, t.ex. frågor om entreprenadens godkännande, förekomst av fel eller ansvar för fel. 

 

Besiktning av renoverade/relinade avloppssystem

I samband med att renoveringsbehovet av avloppssystem ökar så blir relining en vanligare metod att använda sig av för att skära ner på kostnader och tidsåtgång.

Det är därför extra viktigt att egenkontroller dokumenteras, samt att filmning utförs på alla relinade rör.

Detta ställer helt andra krav på besiktningsmannen gentemot en traditionell entreprenadbesiktning.

Vi utför besiktning och granskning av filmer enligt T25:2012 med besiktningsutbildning ifrån BriF (Branschföreningen Relining i fastigheter) och erfarenhet ifrån VVS-branschen.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Våra tjänster

Fastighetsutveckling
Information, dialog och beslut
Stambyte / Stamrenovering
Statusbesiktningar
Entreprenadbesiktningar
Skadeutredningar/Tvister
Energiutredningar
bottom of page